Bericht van de burgemeester

Gemeenteraadsverkiezingen
 
Het kan u bijna niet zijn ontgaan, 19 maart zijn in (bijna) heel Nederland de verkiezingen voor de gemeenteraden en dat geldt ook voor Ten Boer.
 
De komende raadsverkiezingen in de provincie Groningen zijn anders dan anders. Sinds het verschijnen van “Grenzeloos Gunnen”, het advies van de commissie Jansen over de bestuurlijke toekomst in de provincie Groningen, is er in alle gemeenteraden inmiddels uitgebreid gesproken over dit onderwerp. Als alles volgens planning verloopt dan zijn de volgende raadsverkiezingen in het najaar van 2017 voor de nieuwe gemeenten die dan 1 januari 2018 van start moeten gaan.
 
Maar dat moet allemaal nog. De komende raadsperiode zullen er ingrijpende besluiten genomen moeten worden. Als eerste natuurlijk de herindeling. De Raad van Ten Boer heeft het standpunt ingenomen dat voor ons de herindeling niet hoeft. Door de samenwerking met Groningen zijn we uitstekend toegerust voor onze taken. Anderzijds, als de wereld om ons heen verandert, kunnen we daar onze ogen niet voor sluiten en zullen we ook iets moeten. Samengaan met Haren en Groningen lijkt dan voor de hand te liggen. Maar zoals gezegd het moet allemaal nog. De Raad van Slochteren heeft aangegeven niets te voelen voor de variant met Hoogezand, Menterwolde en Oldambt en in dat geval  liever aansluiting te zoeken bij Haren, Groningen en Ten Boer. En wat de Raad van Haren gaat vinden na de verkiezingen en wat de uitslag van de raadpleging zal zijn is nog onbekend. Er kan kortom nog van alles gebeuren. En uiteindelijk gaan de Raden hierover.
 
Voor Ten Boer geldt dat, voordat de Raad een besluit kan nemen over de herindeling,  er eerst een oplossing moet zijn voor het financiële probleem van onze gemeente. Wij overleggen daarvoor met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), maar kijken ook naar de provincie. Met BZK zitten we in een traject naar artikel 12. Dat betekent mogelijk een extra uitkering uit het gemeentefonds, maar ook een strenge begrotingsdiscipline en toezicht van het Rijk. Dat we naar de provincie kijken heeft te maken met de aard van ons financiële probleem. Dat is vooral ontstaan als gevolg van de grondaankoop ten behoeve van de toekomstige woningbouw. In 2007 heeft de toenmalige gedeputeerde de aankoop van de gronden erg aangemoedigd. Nu daardoor zulke grote problemen voor Ten Boer zijn ontstaan vinden wij het niet meer dan billijk dat de provincie helpt met de oplossing.
 
Als we er met de provincie en BZK uitkomen, dan zal het ook van Ten Boer offers vergen. De Raad zal in de komende periode besluiten moeten nemen waaraan we de beperkte financiële middelen besteden. Van links tot rechts is de Raad het er over eens dat de voorzieningen in de dorpen moeten worden behouden. Maar met minder middelen zal dat lastig worden. Natuurlijk kunnen er oplossingen worden bedacht, kijk maar naar Loppersum, maar zonder pijn zal dat niet gaan.
 
Een derde belangrijk onderwerp waar de Raad in de komende raadsperiode mee krijgt te maken zijn de decentralisaties. Gemeenten krijgen veel meer taken in het sociale domein. De eerste decentralisatie is al per 1 januari 2015 en dat betreft de jeugdzorg. Natuurlijk doen gemeenten al veel in bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, maar daar komen nu de zorgtaken bij. Landelijk is afgesproken om per 1 januari niet ineens alles over de kop te gooien en de bestaande praktijk het eerste jaar gewoon door te laten gaan. Maar daarna zullen de gemeenteraden beleid moeten gaan maken voor de jeugdzorg. En ook daar zullen keuzes gemaakt moeten worden, want met de decentralisatie van de taken wordt ook een bezuiniging doorgevoerd. En we mogen er van uit gaan dat de jeugdzorg niet de enige taak zal zijn die naar gemeenten overkomt, hoewel de landelijke politiek daarover verdere besluiten nog moet nemen.
 
Met de bovenstaande 3 zaken heb ik u hopelijk duidelijk gemaakt wat er op de gemeenteraad afkomt de komende jaren. Dat nog naast alle zaken waarvoor de gemeenteraad altijd al verantwoordelijk is, zoals de ruimtelijke ordening of de normen voor het onderhoud van de openbare ruimte.
 
Ik roep u dan ook op om van uw democratisch recht gebruik te gaan maken op 19 maart en weer voor een (traditioneel) hoge opkomst te zorgen.
 
André van de Nadort
Burgemeester.